Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  87/2018

privind instituirea programului multianul de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminaliConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 13510/2018 a d-lui consilier Zsigmond József.
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13512/2018 al Biroului pentru Învățământ și Cultură;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă instituirea programului multianual de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali, care îşi pregătesc teza de licenţă, masterat sau doctorat în anul universitar în curs.
ART. 2. – Se aprobă Regulamentul de acordare a burselor, anexa 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Pe anul 2018 calendarul de acordare a burselor este prevăzut anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se constituie Comisia de evaluare a cererilor depuse pentru obținerea burselor, în următoarea componență nominală:
1. Sztakics Éva-Judit, viceprimar;
2. Kondor Ágota, consilier local;
3. Comăneci Liviu-Vasile, consilier local;
4. Zsigmond József, consilier local;
5. Doi reprezentanți ai Universității ”Babeș-Bolyai”, Extensia Sfântu Gheorghe;
6. Reprezentantul centrului de studii din Municipiul Sfântu Gheorghe al Universității ”Sapientia”.
ART. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri HCL nr. 78/2014 privind instituirea programului de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
ART. 6. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează comisia constituită prin art. 4 din prezenta hotărâre și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 08 martie 2018.

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                  Ambrus Zsombor                                                                       SECRETAR
                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină