Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  86/2018

privind încheierea unui contract de asociere între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația

Creștină “Bunul Samaritean” “Irgalmas Samaritánus” Keresztény Egyesület în vederea organizării

evenimentului dedicat zilei mondiale a Sindromului DownConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere adresa nr. 1/2018 a Asociației Creștine “Bunul Samaritean” “Irgalmas Samaritánus” Keresztény Egyesület, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 13.208/2018;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13631/07.03.2018 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația Creștină “Bunul Samaritean” “Irgalmas Samaritánus” Keresztény Egyesület în vederea organizării evenimentului dedicat zilei mondiale a Sindromului Down.
ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu semnarea contractului de asociere se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 08 martie 2018.

                                  PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                            Ambrus Zsombor                                                               SECRETAR
                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa

 
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină