Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  82/2018

privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 2/26.02.2018 pentru întocmirea
Planului Urbanistic Zonal „Drum ocolitor” Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11620/2018 întocmit de către arhitectul şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul-verbal nr. 2/26.02.2018 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism prin care se propune Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe aprobarea Avizului prealabil de oportunitate;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c și alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Avizul de oportunitate nr. 2/26.02.2018 emis de Arhitectul şef la propunerea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Drum ocolitor”, Municipiul Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Avizări şi Emitere a Certificatelor de Urbanism din cadrul Direcţiei Urbanism a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2018.

                              PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                      Zsigmond József                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină