Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTARÂREA NR. 110/2007
privind schimbarea regimului juridic a unui teren forestier din fondul forestier naţional, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 3896/2007 al Compartimentului Păduri şi Păşuni din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 95, 96 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1), alin. (3) şi art. 27 lit. a din O.G. nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art. 36 alin. (2) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe îşi exprimă acordul privind scoterea definitivă din fondul forestier naţional a unui teren forestier în suprafaţă de 0,94 ha, identificat prin U.p. III, U.a. 17 A %, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe conform Titlului de Proprietate nr. 163/09.08.2002, în vederea trecerii acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, în scopul construirii unui obiectiv turistic având destinaţia de pârtie de schi.

ART. 2. – Se aprobă compensarea terenului forestier identificat la art. 1 cu terenul având destinaţia de păşune în suprafaţă de 2,00 ha, identificat prin Trupul 5 „Lóré” 7 c %, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe conform Titlului de Proprietate nr. 43.949/22.05.2007, cu plata taxelor prevăzute de actele normative în materie.

ART. 3. – Prezenta hotărâre se transmite Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov în vederea obţinerii aprobării prevăzute la art. 27 din O.G. nr. 96/1998, republicată.

ART. 4. – Cu parcurgerea procedurii de scoatere definitivă a terenului forestier din fondul forestier naţional se încredinţează Ocolului Silvic Privat Hatod, în calitate de administrator, Compartimentul Păduri şi Păşuni şi Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 08 iunie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                                SECRETAR
                                                                              Kulcsár Tünde   
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină