Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 109/2007
privind încheierea Convenţiei pentru aprobarea subprogramului “Lucrări
prioritare de reabilitare reţele apă potabilă şi extindere a reţelelor de canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile H.G. nr. 465/2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu a unităţilor administrativ – teritoriale, care se vor executa în perioada 2007-2008;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă susţinerea financiară a subprogramului “Lucrări prioritare de reabilitare reţele apă potabilă şi extindere a reţelelor de canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, obiectiv de investiţie aprobat prin H.G. nr. 465/2007, după cum urmează: - cofinanţare cu 15% din cheltuielile eligibile;

   - finanţare 100% din cheltuielile neeligibile.

ART. 2. – Se aprobă încheierea Convenţiei privind finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, subprogramul “Lucrări prioritare de reabilitare reţele apă potabilă şi extindere a reţelelor de canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pe de o parte şi, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, pe de altă parte, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 3. – Se mandatează primarul municipiului, dl. Albert Álmos, ca în numele şi pentru Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe să semneze Convenţia de la art. 2.

ART. 4. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarului municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 08 iunie 2007.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ
Balogh Klára                                                                SECRETAR
                                                                              Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină