Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  60/2018

pentru aprobarea modificării și completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 71.029/14.12.2017 al Biroului Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice;
Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” nr. 247/11.12.2017, înregistrată la Registratura generală al municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 70.925/14.12.2017;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, precum și art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2009 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea înființării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) și alin. (6) lit. a pct. 14 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea Contractului de asociere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, conform proiectului Actului adițional nr. 2 la Contractul de asociere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, prevăzut în anexa nr. 1.
ART. 2. - Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, conform proiectului Actului adițional nr. 2 la Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, prevăzut în anexa nr. 2.
ART. 3. - Se aprobă modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, conform proiectului Actului adițional nr. 2 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, prevăzut în anexa nr. 3.
ART. 4. - Se acordă mandat special domnului primar Antal Árpád-András, reprezentantul Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, să voteze în favoarea adoptării și să semneze în numele și pe seama Municipiului Sfântu Gheorghe Actul adiţional nr. 2 la Contractul de asociere, Actul adițional nr. 2 la Actul Constitutiv şi Actul adiţional nr. 2 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, în forma prevăzută în anexele nr. 1-3.
ART. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 6. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe și persoana desemnată prin art. 4 din prezenta hotărâre.

Sfântu Gheorghe la 28 februarie 2018.

                              PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                       Zsigmond József                                                                 SECRETAR
                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină