Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  57/2018

privind dezlipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gödri FerencConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10288/ 21.02.2018 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția muncii și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 879 din Codul Civil şi al Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

   
HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă dezlipirea terenului domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Gödri Ferenc, înscris în C.F. nr. 33517 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 33517 în suprafaţă de 649 mp, curţi construcţii - pe trei loturi, conform documentaţiei cadastrale executată de persoană fizică autorizată Dan Stănescu topograf, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă după cum urmează:
-    lotul nr. 1 cu nr. Cad nou 39678, în suprafaţă de 204 mp. –curţi construcţii;
-    lotul nr. 2 cu nr. Cad nou 39679, în suprafaţă de 167 mp. – curţi construcţii;
-    lotul nr. 3 cu nr. Cad nou 39680, în suprafaţă de 278mp. – curţi construcţii.
ART. 2. - Se aprobă dezlipirea terenului domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Gödri Ferenc, înscris în C.F. nr. 27111 Sfântu Gheorghe, sub nr.top. 144/1/2 în suprafaţă de 779 mp, curţi construcţii - pe două loturi, conform documentaţiei cadastrale executată de persoană fizică autorizată Dan Stănescu topograf, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă după cum urmează:
-    lotul nr. 1 cu nr. Cad nou 39676, în suprafaţă de 611 mp. –curţi construcţii;
-    lotul nr. 2 cu nr. Cad nou 39677, în suprafaţă de 168 mp. –curţi construcţii.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2018.

                             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                      Zsigmond József                                                                       SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină