Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  53/2018

privind închirirea prin licitație publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unor construcții

proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situate în str. Fabricii nr. 41Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10.333/2018 al Direcţiei Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;   
Având în vedere cererea nr. 65.060/15.11.2017 înaintată de preşedintele Asociaţiei Clubului Columbofil 14.4 Sfântu Gheroghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a respectiv art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie a două construcţii, proprietate privată a muncipiului Sfântu Gheorghe, situate în str. Fabricii nr. 41, evidenţiate în CF 30366 Sfântu Gheroghe, nr. cad. 30366, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe în vederea asigurării desfăşurării activităţii curente a asociaţiilor şi fundaţiilor.
ART. 2. - Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul desfăşurării licitaţiei publice deschise, fără preselecţie, anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma de 50 lei.
ART. 4. – Componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor depuse, precum şi cea de soluţionare a contestaţiilor, după caz, se vor stabili prin dispoziţie primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică și Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe la 28 februarie 2018.

                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                   Zsigmond József                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină