Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  62/2018

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Reglementarea zonei – Zonă rezidenţială”

Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór nr. 9BConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 69.093/2017 întocmit de către Arhitectul Şef al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. 55.476/06.10.2017 privind fundamentarea deciziei Consiliului local de adoptare sau neadoptare a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ”Reglementarea zonei – Zonă rezidenţială” Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór nr. 9B;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 45 şi art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c și alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ”Reglementarea zonei – Zonă rezidenţială” Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór nr. 9B pentru terenuri înscrise în CF nr. 24441 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 24441; nr. cad. 24441-C2; CF nr. 33635 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 708/1/1/1/1/2/2 în suprafaţă totală de 1850 mp, conform Proiectului nr. 249/2017 elaborat de SICAM S.R.L., cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Valabilitatea documentației de urbanism se stabilește la 5 ani de la data aprobării.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor de Construire şi Desfiinţare din cadrul Direcţiei Urbanism şi Direcţia Finanţe Publice Municipale primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2018.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                                       Zsigmond József                                                                      SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină