Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  46/2018

privind modificarea H.C.L. nr. 106/2014 privind aprobarea Regulamentului de acordare

a titlului onorific „PRO URBE”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere adresa nr. 2715/16.01.2018 a consilierilor locali P.S.D. în Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, cultură și știință a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 106/2014 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului onorific „PRO URBE”;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (1) şi alin. (8) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioiare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioiare;
 


HOTĂRĂŞTE
   


ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de acordare a titlului onorific „PRO URBE”, aprobat prin H.C.L. nr. 106/2014 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului onorific „PRO URBE”, după cum urmează:
I. După alineatul (3) al articolului 1 al Capitolului I „Dispoziții generale”, se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Prin excepție, în anul 2018 se vor acorda 2 titluri „PRO URBE”.”
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit, Direcția Economică și Biroul pentru Învățământ și Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 13 februarie 2018.


                            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                                            Ambrus Zsombor                                                                       SECRETAR
                                            În lipsa acestuia,                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó
                       Consilier local: Sztakics Éva-Judit
                                                    Toth-Birtan Csaba
                                                     Vajna László

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină