Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 


HOTĂRÂREA NR. 105/2007
privind încheierea contractului de management  între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi domnul Dulányi Balogh Aladár

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe,  în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate Nr. IN 1682/2007 al Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sf.Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură, ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu  modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 114/2006;

          Având în vedere Proiectul de management înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. IN - 2696/2007 al domnului Dulányi Balogh Aladár, precum si Lista programelor şi proiectelor culturale minimale proprii şi Nomenclatorul privind principalii indicatori economici şi culturali prevăzuţi pentru anul 2007;

           Având în vedere prevederile H.G. nr. 87/2006 privind aprobarea modelului Contractului de management pentru instituţiile publice de cultură;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit.a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. - Se aprobă încheierea Contractului de management între Consiliul Local al Muncipiului Sfântu Gheorghe şi domnul Dulányi Balogh Aladár, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.      

            ART. 2. - Cu semnarea Contractului de management se încredinţează domnul Albert Álmos, primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.         

ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează directorul Casei de Cultură al Municipiului Sfântu Gheorghe, Biroul Resurse Umane şi Oficiul pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primărei Municipiului Sfântu Gheorghe;

 

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ
Bajcsi Tiberiu                                                 SECRETAR
                                                                Kulcsár Tünde


ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL DE MANAGEMENT
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină