Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  19/2018

privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea

materialului lemnos din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe,

precum și fundamentarea valorilor lucrărilor silvice, necesare a se executa în anul 2018Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 71.845/2017 al Compartimentului păduri, pășuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de asociere încheiat cu Asociaţia Composesoratelor Murgo, cu modificările şi completările ulterioare;
Având la bază Antemăsurătoarea şi valoarea lucrărilor silvice pentru anul 2018, elaborat de Ocolul Silvic Hatod S.R.L., conform Amenajamentului silvic al fondului forestier, proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe pe perioada 2014-2024, aprobat prin HCL nr. 4/2014;
Având în vedere Procesul verbal de negociere nr. 71848/19.12.2017, privind fundamentarea valorii lucrărilor silvice și a antemăsurătorilor necesare a se executa în anul 2017, conform amenajamentului în vigoare
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/ 2008, Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă pe anul 2018, antemăsurătoarea și valoarea lucrărilor silvice ce vor fi efectuate de către S.C. Ocolul Silvic Privat Hatod în fondul forestier, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă pe anul 2018, exploatarea a 5829 mc masă lemnoasă, și valorificarea următoarelor sortimente de lemn:
1. Masă lemnoasă ce se va vinde prin licitaţie agenţilor economici, la drum auto: 2000 mc, respectiv către persoane fizice: 2949 mc.
2. Masă lemnoasă necesară pentru nevoile proprii ale serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale ale municipiului Sfântu Gheorghe care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat: 880 mc, din care:
a) 400 mc, lemn de foc pentru încălzirea serelor aparţinând Serviciului de     Gospodărire a Domeniului Public;
b) 90 mc, lemn de foc destinat instituţiilor de învăţământ din Câmpul Frumos, Chilieni şi Coşeni;
c) 25 mc, lemn de foc pentru Căminele Culturale din Chilieni şi Coşeni;
d) 150 mc, lemn de foc pentru baza de Tratament Şugaş-Băi;
e) 150 mc, lemn de foc pentru Spaţii de Agrement Şugaş-Băi;
f) 20 mc, lemn de foc pentru încălzirea bărăcii de control situată la ieşirea     din municipiu spre Şugaş-Băi;
g) 10 mc, pentru centrul ecvestric (conform anexei H.C.L. nr. 190/2014);
h) 35 mc, lemn de lucru pentru nevoi proprii.
ART. 3. - (1) Transportul materialului lemnos necesar pentru nevoile proprii serviciilor și instituțiilor publice din subordinea consiliului local, de la rampă la punctul de destinaţie, se va asigura cu autovehiculele aparţinând Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe sau prin firmă de transport .
(2) Pentru o mai bună gestionare a masei lemnoase livrată serviciilor şi instituţiilor publice, la fiecare punct de primire a masei lemnoase în cauză va fi desemnată câte o persoană cu atribuţii de verificare şi confirmare sub semnătură a avizului de însoţire a cantităţii preluate.
(3) Se aprobă mandatarea Ocolului Silvic Privat Hatod pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de valorificare a materialului lemnos persoanelor juridice din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe în condițiile H.G. nr. 715/2017
(4) Din comisiile de preselecție respectiv licitație/negociere vor face parte în calitate de reprezentanți ai municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Czimbalmos Kozma Csaba, administrator public și dl. Györbiró István-Csaba, referent de specialitate în cadrul Compartimentului păduri, pășuni.
ART. 4. - Se aprobă lista cuprinzând preţurile de pornire la licitaţiile pentru valorificarea lemnului rotund şi cel fasonat în metri steri ce se vinde la drum auto forestier către persoane juridice, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Se aprobă lista cu preţurile şi sortimentele de material lemnos ce se valorifică către persoane fizice, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 ianuarie 2018.

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                        Ambrus Zsombor                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină