Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  11/2018

privind aprobarea achitării către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Management

al Deşeurilor în Județul Covasna” a cotizației municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa nr. 6/11.01.2018 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna”, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 1974/11.01.2018;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3651/2018 al Biroului monitorizare societăți comerciale și servicii comunitare de utilități publice;
Având în vedere H.C.L. nr. 112/2009 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu judeţul Covasna şi cu alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna ”, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 11 lit. b și art. 17 alin. (2) lit. k din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna ”
Având în vedere Hotărârea Adunării generale a Asociaţilor nr. 15/2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna”;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (6) lit. a pct. 14 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă achitarea cotizaţiei aferente municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2018 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna”, în sumă de 120.000 lei, după aprobarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al deşeurilor în Judeţul Covasna”, respectiv Direcţia Economică şi Biroul Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 ianuarie 2018.

                                PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                               Ambrus Zsombor                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină