Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  10/2018

privind aprobarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018,
către Asociaţia „Asociaţia Vadon”


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 3661/18.01.2018 și Hotărârea nr. 2/2018 a Adunării Generale a Asociației „Asociaţia Vadon” ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3.856/2018 al Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 22 lit. e şi art. 41 alin. (1) lit. a din Statutul Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă cotizația anuală pe anul 2018, a Municipiului Sfântu Gheorghe în valoare totală de 1.136.000 lei la Asociația „Asociația Vadon” Sfântu Gheorghe potrivit Hotărârii nr. 2/2018 a Adunării Generale a Asociației „Asociația Vadon” Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă achitarea din bugetul local către Asociaţia „Asociaţia Vadon” a sumei de 469.000 lei, reprezentând cotizaţia asociatului Municipiul Sfântu Gheorghe, pe semestrul I al anului 2018.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 ianuarie 2018.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                      Ambrus Zsombor                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină