Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  7/2018

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2017 privind aprobarea

dreptului organului fiscal local de a emite acte administrative fiscale pe suport hârtie, valabile

fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, respectiv stabilirea

mijloacelor electronice de transmitere la distanță al actelor administrative fiscale


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2794 /16.01.2018 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza dispozițiilor art. 46 alin. (6) și alin. (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
În condițiile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE
 

 
ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2017 privind aprobarea dreptului organului fiscal local de a emite acte administrative fiscale pe suport de hârtie, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, respectiv stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță al actelor administrative fiscale, după cum urmează:
„Art. 2. - Aprobă ca modalitate de comunicare a actelor administrative fiscale emise în formă electronică, comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță și stabilește ca mijloace electronice care urmează a fi utilizate de organul fiscal local: poșta electronică (e-mail) al organului fiscal atașat adresei de e-mail: taxeimpozitelocale@sepsi.ro, helyiadokilletekek@sepsi.ro și fax-ul cu numărul 0267.311.303.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale, din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 ianuarie 2018.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                        Ambrus Zsombor                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină