Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  4/2018

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual

din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate

al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2018Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 70.913/2017 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2018;
Având în vedere art. 11 şi 38 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
Având în vedere prevederile O.U.G nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, pentru anul 2018;
Luând în considerare punctul de vedere al Sindicatului Nova Vita, comunicat în adresa nr. 4603/2018;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă coeficienţii care stau la baza determinării salariilor de bază aferente funcţiilor publice din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă coeficienţii care stau la baza determinării salariilor de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Salariile de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţiile prevăzute din anexele nr. 1și 2 se determină prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi pentru fiecare funcţie, cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare.
ART. 4. – Salariile de bază pentru funcţiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statele de funcții, necesare desfășurării activității aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe sunt prevăzute în Legea – cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și se stabilesc cu respectarea art. 38. alin. (3) lit. a din lege.
ART. 5. – Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe se asigură de ordonatorul de credite, în condiţiile legii.
ART. 6. – Salariile de bază se stabilesc potrivit prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor, proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.
ART. 7. – Ordonatorul de credite stabileşte salariile lunare ale personalului din subordine, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.
ART. 8. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 ianuarie 2018.

                               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                                Ambrus Zsombor                                                                      SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină