Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  1/2018

privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în strada Gábor Áron nr. 18

domeniu public al municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 703/2018 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 416/04.01.2018 al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru;
Având în vedere adresa nr. 607/05.01.2018 a Colegiului Naţional „Székely Mikó” din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Studiul de impact privind Ridicarea calităţii educaţiei din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere poziţiile 391-392, 394, 396, 397 şi 600 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 867-870 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea alineatului 2 al articolului 2 din HCL nr.159/2017 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe situate în strada Gábor Áron nr. 18 şi va avea următorul cuprins:
„(2) Contractul de administrare nr. 26164/29.05.2013 se modifică potrivit clauzelor cuprinse în prezentul act adiţional, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.”
ART. 2. - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Colegiului Naţional „Székely Mikó”, identificate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă actul adiţional la contractul de administrare nr. 26164/29.05.2013, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Biroul Învăţământ, Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 09 ianuarie 2018.

                    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                        Vajna László                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină