Joi, 9. aprilie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  15/2018

privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a
 unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A.

Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al

Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe, nr. 40379/2017

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere adresa nr. 20.981/2017 al directorului general TEGA S.A. Sfântu Gheorghe înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 55.926/2017;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 62.011/2017 al Biroului Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Contractul de concesiune nr. 40379/2017, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1, 2 şi 4 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
Având în vedere prevederile Cap. V din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pct. III din Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) - Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunurilor mobile identificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, concesionate în TEGA S.A. Sfântu Gheorghe prin Contractul de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe nr. 40379/2017, în vederea valorificării acestora prin casare.
(2) - Se modifică în mod corespunzător lista mijloacelor fixe concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe prin Contractul de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe nr. 40379/2017, conform proiectului actului adițional la contract, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Valorificarea şi/sau casarea bunurilor se vor efectua de către operatorul regional TEGA S.A. care va asigura virarea sumelor rezultate din valorificare, în condițiile legii.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu, Direcţia Economică, Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliul de administraţie al TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 25 ianuarie 2018.

                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                  Ambrus Zsombor                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină