Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  441/2017

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiții pentru obiectivul de investiții

„Reamenajarea, restaurarea imobilului educaţional situat pe str. Gábor Áron nr. 18 din Municipiul Sfântu Gheorghe”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:    
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 72.527/2017 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind conţinutul– cadru al documentaţiilor tehnico–economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea, restaurarea imobilului educaţional situat pe str. Gábor Áron nr .18 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico – economic:
 

  Valoare fără TVA Valoare TVA Valoare inclusiv TVA
Valoare totală INV 9.078.596,78 1.724.933,40 10.803.530,18
din care C+M    6.513.792,24 1.237.620,53 7.751.412,77

Valoarea totală a investiţiei, la cursul BNR din data de 13.12.2017,1 Euro = 4,6362 lei.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Dezvoltare Investiţii, Biroul de Proiecte şi Achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe,

Sfântu Gheorghe, la 21 decembrie 2017.

                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                                       Tischler Ferenc                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-IldikóPiese Scrise

Piese Desenate

Deviz

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină