Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna               
HOTĂRÂREA NR.  10/2009

privind delegarea administrării unui spaţiu domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, către Consiliul de administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe, destinat învăţământului postliceal


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2234/2009 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
     Având în vedere scrisoarea nr. 36/2008 a Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Hotărării nr. 128/2007 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;   
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1.  - Se aprobă trecerea din administrarea  Consiliului de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit “GULLIVER” Sfântu Gheorghe, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al spaţiului domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, având suprafaţa de 48 mp, situat în corpul de clădire “A” de pe str. Kós Károly nr.78, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;
    ART. 2. - Se aprobă delegarea dreptului de administrare al bunului arătat la art. 1, în favoarea Consiliului de Administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe.
    ART. 3. - Spaţiul este destinat desfăşurării activităţii de învăţământ postliceal.
    ART. 4. - Predarea-preluarea spaţiului inventariat se face pe bază de protocol, efectuată de către o comisie numită prin dispoziţie de primar.
    ART. 5. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliului de administraţie al Grădiniţei cu program prelungit “GULLIVER” Sfântu Gheorghe, Serviciului Economic, Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliului de Administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 ianuarie 2009


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
       Ivan Niculae-Gheorghe                                                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină