Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  436/2017

privind instituirea Programului privind sprijinirea funcționării serviciilor sociale dezvoltate

de organizaţii neguvernamentale la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe, în anul 2018Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4434/2017 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare:
În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (a) si alin. (3) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) si art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
 

HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă instituirea Programului privind sprijinirea funcționării serviciilor sociale dezvoltate de organizaţii neguvernamentale la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe, în anul 2018.
ART. 2. – Se aprobă Ghidul solicitantului pentru „Programul privind sprijinirea funcționării serviciilor sociale dezvoltate de organizaţii neguvernamentale la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe, în anul 2018”, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 21 decembrie 2017.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                       Tischler Ferenc                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină