Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  434/2017

privind aprobarea Listei de prioritate cu solicitanții care au depus cereri pentru

locuințe sociale în Municipiul Sfântu Gheorghe


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4.481/2017 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul Comisiei de evaluare nr. 4.462/15.12.2017 privind rezultatul evaluării solicitărilor pentru locuinţele sociale din municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 86 din Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, aprobat prin HCL nr. 23/2017;
În baza prevederilor H.C.L. nr. 97/2015 privind aprobarea criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor sociale din Centrele sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din cadrul Direcţiei de Asistenţei Comunitară;
Având în vedere Dispoziţia nr. 1725/2017 privind desemnarea membrilor comisiei sociale de analiză şi evaluare a cererilor de solicitare locuinţe sociale;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
    În baza prevederilor art. 2, lit. c, respectiv art. 43 din Legea Locuinţei nr. 114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 21 din H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 114/1996;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (6) lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Lista de prioritate cu solicitanții care au depus cereri pentru locuințe sociale în Municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. – Lista de prioritate se va aduce la cunoştinţa publică potrivit legii.
ART. 3. - Contestaţii împotriva listei de prioritate se pot depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, în termen de 15 zile de la data afişării listei.
ART. 4. - Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie numită prin dispoziţie de primar. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza contestaţiile depuse în termen de 10 zile de la depunerea acestora, prin decizie. Termenul de transmitere a deciziei este de 3 zile de la emiterea acesteia prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Decizia comisiei poate fi atacată de către persoana vătămată, în condiţiile Legii contenciosului administrativ.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 21 decembrie 2017.
 
                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                      Tischler Ferenc                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină