Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  433/2017

pentru rectificarea HCL nr. 388/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului

municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere adresa nr. 16987/07.12.2017 emisă de Instituția Prefectului- Județul Covasna, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 70337/12.12.2017;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională și Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – În cuprinsul articolului 1 al Actului adițional nr. 8/2017 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, anexă la HCL nr. 388/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, se face următoarea rectificare:
La pct. 16 din art. 1, în loc de greșit
“16. Comuna Zăbala prin Consiliul Local al comunei Zăbala cu sediul în comuna Zăbala, str. Principală nr. 829, Cod fiscal: 4201848, reprezentată de Dl. Ádám Péter Attila, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local a comunei Zăbala nr. ____/_____;”
Se va citi corect
“16. Comuna Zăbala prin Consiliul Local al comunei Zăbala cu sediul în comuna Zăbala, str. Principală nr. 829, Cod fiscal: 4201848, reprezentată de Dl. Fejér Levente, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local a comunei Zăbala nr. ____/_____;”
La pct. 21 din art. 1, în loc de greșit
“21. Comuna Vârghiș prin Consiliul Local al comunei Vârghiș, cu sediul în comuna Vârghiș, str. Principală nr. 423, Cod fiscal: 4404478, reprezentată de Dl. Ilkei Francisc, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local a comunei Vârghiș nr. ____/_____;”
Se va citi corect
“21. Comuna Vârghiș prin Consiliul Local al comunei Vârghiș, cu sediul în comuna Vârghiș, str. Principală nr. 423, Cod fiscal: 4404478, reprezentată de Dl. Sütő Levente-Lehel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local a comunei Vârghiș nr. ____/_____;”
La pct. 25 din art. 1, în loc de greșit
“25. Comuna Reci, prin Consiliul Local al comunei Reci, cu sediul în comuna Reci, str. Principală nr. 268, Cod foscal: 4404311, reprezentată de Dl. Dálnoki Lajos, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local a comunei Reci nr. ____/_____;”
Se va citi corect
“25. Comuna Reci, prin Consiliul Local al comunei Reci, cu sediul în comuna Reci, str. Principală nr. 268, Cod foscal: 4404311, reprezentată de Dl. Dombora Lehel Lajos, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local a comunei Reci nr. ____/_____;”
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Juridic și Compartimentul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 21 decembrie 2017.

                           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                          Tischler Ferenc                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină