Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 


HOTĂRÂREA NR. 103/2007
privind concesionarea - prin licitaţie publică deschisă – a unui spaţiu, situat în interiorul clădirii Bazei de Inot şi Recreere Sfântu Gheorghe, pentru implantarea unei unităţi de prestari servicii

 

            Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC - 742/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniulu public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului legislaţia muncii şi disiciplină  a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.168/2007

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) lit. a art.13 alin. (1) şi art. 15  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1.- (1) Se aprobă concesionarea – prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie – a unui spaţiu construit disponibil, situat la etajul I a clădirii Bazei de Inot şi Recreere Sf.Gheorghe proprietate publică a Municipiului Sf.Gheorghe administrată de Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe, identificat prin “Compartiment funcţional II”,  nr. top nou 1646/1/1/II – 1646/2/1/II – 1648/1/1/II –1650/4/II – 1651/2/1/II.

(2) Spaţiul construit disponibil oferit pentru concesionare are suprafaţă utilă totală de 175 m2, din care: 137 m2 spaţiu de utilizare exclusivă şi 38 m2 spaţiu aferent de utilizare comună;

ART. 2.- Spaţiul construit disponibil este destinat implantării unei unităţi de prestări  sevicii cu profil compatibil cu caracterul dominant a Bazei de Inot şi Recreere.

ART. 3.-Se aprobă Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini cu privire la concesionarea – prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat – al spaţiului construit disponibil.

ART. 4.- Se stabileşte componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor depuse, după cum urmează:

-        Sztakics Éva-Judit, viceprimar, preşedinte;

-        Ferenczi István, consilier municipal, membru;

-        Hengán Hajnal, consilier juridic, membru;

-        Sándor József, consilier, membru;

-        reprezentantul DGFP Covasna;

-        Latzin Gábor, consilier local, membru supleant;

ART. 5  - Preţul Caietului de sarcini  se stabileşte la suma de 50 lei;

ART. 6. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic, Studii şi Programe, Biroului Buget-contabilitate şi Direcţiei Finanţe Publice Municipiul Sf.Gheorghe din cadrul Primăriei Municipiului Sf.Gheorghe;

 

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ
Bajcsi Tiberiu                                                        SECRETAR
                                                                        Kulcsár Tünde

Anexa nr 1 la HCLM 103/2007

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină