Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  426/2017

privind prelungirea Contractului de locaţiune nr. 212/11.01.2007 încheiat cu Bálint Gyula

Întreprindere individuală pentru terenul situat în Şugaş BăiConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 65.644/17.11.2017 al Compartimentului cu Probleme de Administrare Patrimonială;
Având în vedere cererea nr. 65.286/16.11.2017 depusă de către I.I. Bálint Gyula;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională și Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile alin. (1), cap. III din Contractul de locaţiune 212/11.01.2007;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, şi alin. (5) lit. b, precum şi ale art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂSTE
 


ART. 1. - Se aprobă prelungirea duratei Contractului de locatiune nr. 212/11.01.2007 încheiat cu Bálint Gyula Întreprindere individuală, având ca obiect închirierea terenului în suprafaţă de 15 mp., situat în perimetrul construibil al zonei de agrement Sugas Băi, în vecinătatea staţiei de autobuz, pentru o perioadă de 5 ani, conform actului adiţional anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială şi Direcţia Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 21 decembrie 2017.


                           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                          Tischler Ferenc                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină