Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  432/2017

privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

pentru modificarea Contractului de delegare nr. 23/2009Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 56795/11.10.2017 al Biroului monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 13057/25.09.2017 a societăţii GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. din Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 54345/02.10.2017;
Având în vedere H.C.L. nr. 164/2016 privind numirea reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) lit. i, art. 12 alin. (2) lit. a, art. 13 alin. (3) din Actul constitutiv al societăţii;
Având în vedere prevederile art. 61 din Contractul de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 23/2009, încheiat între A.D.I. AQUACOV și GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională și Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 4 și art. 6 din O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 23/2009 conform proiectului Actului adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se acordă mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, dl. Czimbalmos-Kozma Csaba, ca în numele şi pe seama municipiului Sfântu Gheorghe să voteze pentru aprobarea modificărilor contractului de delegare, potrivit celor cuprinse în prezenta hotărâre.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoana desemnată prin art. 2, Direcția Economică şi Direcţia Tehnică şi Monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 21 decembrie 2017.

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                     Tischler Ferenc                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină