Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  428/2017

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amenajare acces rutier la sala de sport multifuncţională

cu 3000 de locuri” Municipiul Sfântu Gheorghe-Comuna ArcuşConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 66.771/23.11.2017, al Arhitectului Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. 63075/06.11.2017 privind fundamentarea deciziei Consiliului local de adoptare sau neadoptare a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Amenajare acces rutier la sala de sport multifuncţională cu 3000 de locuri” Municipiul Sfântu Gheorghe-Comuna Arcuş;
Având în vedere, că în sala de sport multifuncțională cu 3000 de locuri au început toate activitățile specifice (concursuri sportive, meciuri de baschet, handbal, futsal, spectacole artistice, religioase), activități ce atrag un mare număr de spectatori, accesul publicului cu vehicule chiar și de transport public a devenit foarte greoi, în orele de vârf provocându-se blocaje ale traficului, drept urmare realizarea unui sens giratoriu este extrem de urgentă pentru eliminarea problemei;
Având în vedere Avizul favorabil nr. 51/23.11.2017 al Arhitectului şef al Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 47, 50 şi art. 56 alin (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Amenajare acces rutier la sala de sport multifuncţională cu 3000 de locuri” Municipiul Sfântu Gheorghe-Comuna Arcuş, pentru terenurile înscrise în CF nr. 25655 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 2597/2/2/2/3/1, 2599/1/a/2/2/2/1, 2599/5/2/2/1, 2599/11/2/2/1, 2599/10/2/2/1, 2599/9/3/1, 2599/8/2/1, 2599/4/1/1, 2610/4/1; CF nr. 30280 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 30280; CF nr. 27374, Comuna Arcuş, nr. cad. 27374; CF. nr. 23478, Comuna Arcuş, nr. cad. 23478; în suprafaţă totală de 7043 mp, conform Proiectului nr. 1511/2016, elaborat de SC “V&K” SRL, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2.- Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal „Amenajare acces rutier la sala de sport multifuncţională cu 3000 de locuri” Municipiul Sfântu Gheorghe-Comuna Arcuş, se stabilește la 10 ani de la data aprobării documentației.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor de Construire şi Desfiinţare din cadrul Direcţiei Urbanism a primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia de Finanţe Publice Municipale.

Sfântu Gheorghe, la 21 decembrie 2017.


                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                       Tischler Ferenc                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină