Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  421/2017

privind participarea SEPSIIPAR S.R.L. în asociere cu
Municipiul Sfântu Gheorghe, la constituirea SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L.Consiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe, în ședința extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 70.265/12.12.2017 al Biroului de monitorizare societăți comerciale și servicii comunitare de utilități publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 1, art. 192, art. 194 alin. (1) lit. b din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 6 și art. 23 din Actul constitutiv actualizat al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei, emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului nr. 526326/06.11.2017;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă participarea SEPSIIPAR S.R.L., în asociere cu Municipiul Sfântu Gheorghe, la constituirea societății cu răspundere limitată SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L., având domeniu principal de activitate corespunzător codului CAEN – 421 Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate, CAEN – 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și a autostrăzilor.
ART. 2. – SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. va avea sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, județul Covasna.
ART. 3. - Capitalul social al societății va fi de 500.000 RON, împărțit în 50.000 părți sociale, cu o valoare de 10 RON fiecare.
ART. 4. – SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe va deține în cadrul SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. un număr de 100 părți sociale, reprezentând 0,20 % din capitalul social subscris și vărsat al societății nou înființate.
ART. 5. – Capitalul social subscris va fi vărsat de SEPIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe, la data constituirii societății.
ART. 6. – Se aprobă Actul constitutiv al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L., anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. – (1) Se aprobă Scrisoarea de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția de Administrator la societatea SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L., anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Se aprobă inițierea procedurii de selecție a administratorului societății prin contractarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, în condițiile legii.
ART. 8. – (1) Cheltuielile necesare pentru înfiinţarea Societăţii comerciale SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. se asigură din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 9. - Se mandatează dl Zsombori László, administrator al SEPSIIPAR S.R.L. pentru semnarea hotărârii Adunării Generale a Asociaților, al Actului Constitutiv al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L., și pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor legale necesare înfiinţării societăţii.
ART. 10. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează d-ul viceprimar Toth-Birtan Csaba, Direcția Economică și Biroul de Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 15 decembrie 2017.


                            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                                Vajna László                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină