Sâmbătă, 29. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 101/2007
privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat
pe str. Lt. Păiuş David, f.n.

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 3722/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sf.Gheorghe;

            Având în vedere avzul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1.- Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Lt. Păiuş David, f.n., înscris în C.F. nr. 3641 Sf. Gheorghe, sub nr. top nou 1630/2 şi C.F. nr. 4512 Sf. Gheorghe, sub nr. top nou 1630/1/1/1/2 în suprafată totală de 4722 mp, în vederea implantării unui obiectiv cu profil de prestări de servicii sau de comerţ.

            ART. 2.- Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini şi Instrucţiunile privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren, anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

            ART. 3.- Se stabileşte preţul Caietului de sarcini  la suma de  500 lei.

            ART. 4.-  Se aprobă comisia de evaluare în următoarea componenţă nominală:

Preşedinte:          - Czimbalmos Kozma Csaba, viceprimar

Membrii  :           - dl. Sándor József, consilier;

    - d-na Hengán Hajnal, consilier juridic;

.               - dl Rápolti István, consilier local;

    - reprezentantul D.G.F.P. Covasna ;

Membru supleant: - dl. Latzin Gábor, consilier local.;

ART. 5.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează comisia numită prin art. 4, Serviciul Economic, Studii şi Programe, şi Oficiul de Avizări din cadrul Primăriei Municipiului Sf.Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ
Bajcsi Tiberiu                                                               SECRETAR  
                                                                            Kulcsár Tünde

Anexa nr 1 la HCL 101/2007

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină