Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  405/2017

privind aprobarea proiectului rețelei școlare preuniversitare de stat din
municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2018 – 2019Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 66.496/22.11.2017 al Biroului pentru Învăţământ și Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 9306/15.11.2017 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 65689/17.11.2017;
În baza prevederilor art. 22 alin. (3) lit. a și art. 32 alin. (8) din Ordinul nr. 5472/07.11.2017 al Ministrului Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă proiectul rețelei școlare preuniversitare de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2018 – 2019, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamna viceprimar Sztakics Éva Judit, respectiv Biroul pentru Învăţământ și Cultură şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 04 decembrie 2017.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                                            Vajna László                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină