Sâmbătă, 6. iunie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  414/2017

privind rectificarea bugetului general al municipiului
 Sfântu Gheorghe pe anul 2017

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 70.814/2017 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2017, în sumă totală de 2.775.000 lei la Secţiunea de funcţionare în valoare de 51.470 lei şi la Secţiunea de dezvoltare în sumă de 2.723.530 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă rectificarea programelor de investiţii, conform anexelor nr. 2-3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2016 în sumă de 1.567.240 lei va fi utilizat ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvolare, conform anexei nr. 4. la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă rectificarea bugetului Direcției de Asistență Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe conform anexei nr. 5, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiile subordonate Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 15 decembrie 2017.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                                            Vajna László                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexele 3-6
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină