Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna               
HOTĂRÂREA NR. 9/2009
privind constituirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinarã;

  Analizând Raportul de specialitate nr.2472/21.01.2009 a arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
  Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
   În baza prevederilor art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
  În conformitate cu prevederile art. 38 alin (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – (1) În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă, în coordonarea primarului municipiului Sf.Gheorghe, se constituie Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a municipiului Sfântu Gheorghe, ca organism consultativ, în următoarea componenţă nominală:
Preşedinte: Antal Árpád-András, primarul municipiului Sfântu Gheorghe;
Vicepreşedinte: Czimbalmos Kozma Csaba, administrator public;
Secretar: Birtalan Erzsébet-Csilla, arhitectul şef al municipiului Sfântu Gheorghe
Membrii:
- arh. Gheorghiu Vivianne- vicepreşedinte Ordinul Arhitecţilor din România - filiala Covasna, arhitect cu drept de semnătură pentru PUG, PUZ, PUD;
- arh. Florea Stela- arhitect cu drept de semnătură pentru PUG, PUZ, PUD;
- arh. Zakariás Attila - arhitect cu drept de semnătură;
- arh. Domahidi Ildikó - arhitect cu drept de semnătură;
            - Damokos Csaba – designer;
            - arh. Fekete Márta reprezentant al Ordinului Arhitecţilor din România – filiala Covasna, arhitect cu drept de semnătură;
- cond.arh. Tusa Illyés Attila - arhitect cu drept de semnătură;
- Benczédi Sándor - expert Ministerul Culturii;
Membrii consultanţi ai comisiei:
- ing. Mátyás Ferenc - S.C. Gospodărie Comunală S.A.;
- Hlavathy Izabella - consilier monumente istorice, reprezentant al Inspectoratului Judeţean pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Covasna;
    (2) Secretariatul tehnic al comisiei va fi asigurat prin Compartimentul Avizări din subordinea arhitectului şef.
    ART. 2. - Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism exercită următoarele atribuţii:
1. avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi studiile de fundamentere sau cercetările prealabile.
2. analizează cererile de eliberare a certificatelor de urbanism prin care se solicită  modificări la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun.
    ART. 3. - Avizele emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism se supun deliberării Consiliului Local al Municipiului Sf.Gheorghe.
    ART. 4. - Se aprobă Regulamentul de Funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
   ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Arhitectul şef al municipiului Sfântu Gheorghe.

    Sfântu Gheorghe, la 29 ianuarie 2009.      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
         Ivan Niculae-Gheorghe                                                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                                     Kulcsár Tünde


Anexă la H.C.L. nr. 9/2009
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină