Joi, 9. iulie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  394/2017

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă

de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 65.155/15.11.2017 al Biroului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2015 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
I. La Capitolul I – Dispoziții generale, articolul 8, litera g va avea următorul cuprins:
”g) confinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului.”
II. La Capitolul II – Procedura de solicitare a finanțării, articolul 21, litera l va avea următorul cuprins:
”l) În cursul procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte, autoritatea finanțatoare poate solicita clarificări și completări ale documentelor depuse de beneficiari pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate. Clarificările și completările solicitate de comisia de selectare se vor înainta în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării solicitării.”
III. Anexa nr. 3 la Regulament se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Viceprimarul municipiului d-na Sztakics Éva-Judit, Biroul pentru Învățământ și Cultură, precum şi Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 23 noiembrie 2017.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                      Sztakics Éva-Judit                                                                       Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                      Morar EdithAnexa 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină