Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna               
HOTĂRÂREA NR. 8/2009

privind  dezlipirea unui teren situat în Str. Podului


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
  Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2565/22.01.2009 al Arhitectului şef al Municipiului Sfântu Gheorghe;
  Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
  În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     
HOTĂRĂŞTE

   
ART. 1.  – Se aprobă dezlipirea terenului înscris în CF nr. 2949 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 965/1/a/1/2 - 966/2/1/2 în suprafaţă de 641 mp, pe 5 loturi conform planului de amplasament şi delimitare al corpului de proprietate elaborat de persoana fizică autorizată Luffy Vilmos, după cum urmează:
-   Lotul nr. 1 cu nr. top nou. 965/1/a/1/2/1-966/2/1/2/1 în suprafaţă de 28 mp, va face obiectul Legii 10/2001;
-   Lotul nr. 2 cu nr. top nou. 965/1/a/1/2/2-966/2/1/2/2 în suprafaţă de 51 mp,   va face obiectul Legii 10/2001;
-   Lotul nr. 3 cu nr. top nou. 965/1/a/1/2/3-966/2/1/2/3 în suprafaţă de 160 mp, cu destinaţia de drum şi trotuar;
-   Lotul nr. 4 cu nr. top nou. 965/1/a/1/2/4-966/2/1/2/4 în suprafaţă de 354 mp, cu destinaţia neschimbată;
-  Lotul nr. 5 cu nr. top nou. 965/1/a/1/2/5-966/2/1/2/5 în suprafaţă de 48 mp, va face obiectul Legii 10/2001;
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 ianuarie 2009     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
       Ivan Niculae-Gheorghe                                                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                                    Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină