Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  384/2017

privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 568/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de

cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 64.878/2017 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 62.637/03.11.2017 a d-nei Dr. Korda Elena, medic de familie la „Cabinet Medical de Familie Dr. Korda”, privind prelungirea Contractului de concesiune;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Certificatul de membru nr. 42/12.03.2008 privind Avizul Colegiul Medicilor din România Consiliul Judeţean Covasna;
Având în vedere Adeverinţa nr. 121 din 02.11.2017 emis de către Colegiul Medicilor din România Consiliul Judeţean Covasna;
Având în vedere prevederile art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006, actualizată, privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare, şi Ordonanţa nr. 124/1998, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere HG. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune nr. 568/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical „Cabinet Medical de Familie Dr. Korda”, în suprafaţă de 75,60 mp, din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78, pe 5 ani potrivit clauzelor cuprinse în proiectul actului adiţional, anexă la prezenta hotărăre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărări se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 23 noiembrie 2017.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                       Sztakics Éva-Judit                                                                          Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                         Morar Edith

Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină