Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 100/2007
privind aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal – “PRESTĂRI SERVICII”
Sfântu Gheorghe- Chilieni ”

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere cererea nr. UR /13.02.2007 al numiţilor Molnár Gyárfás, Kovács Bálint, Mureşanu Márta, Petri Éva şi Tiberiu, respectiv nr. UR 809/17.04.2007 al numiţilor Bartók Ildikó şi Bartók István-Tibor;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR. 288/2007 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat , patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 93/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 25, 50 şi 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Avizul Unic nr. 268/2006 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. - Se aprobă “Planul Urbanistic Zonal Sfântu Gheorghe – Chilieni”, în baza Proiectului nr. 1286/2005 elaborat de S.C. “V&K” S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru introducerea în intravilan a terenurilor situate în municipiul Sfântu Gheorghe, sat Chilieni, evidenţiate în C.F. nr. 710 Chilieni sub nr. top 283 cu 4405 mp, nr. top 289 cu 1108 mp, nr. top 293/1 cu 287 mp,  C.F. nr. 880 Chilieni sub nr. top 285 cu 1940 mp, nr. top 288 cu 554 mp, C.F. nr. 20.808 Sf.Gheorghe, cu nr. cad. 593 cu 1706 mp, C.F. 20.809 Sf. Gheorghe cu nr. cad. 592 cu 800 mp, C.F. nr. 881 Chilieni sub nr. top 287/2/2 cu 1112 mp, nr. top 292/2 cu 1888 mp, C.F. nr. 883 Chilieni sub nr. top. 284/1/1 cu 255 mp, 282/2 cu 5744 mp, nr. top 286 cu 1940 mp, nr. top 290 cu 277 mp, nr. top 291/1 cu 1684 mp,  C.F. nr. 750 Chilieni sub nr. top 280 cu 2037 mp, nr. top 281 cu 2466 mp, nr. top 282/1 cu 3121 mp, nr. top 279/1 cu 9076 mp,  C.F. nr. 539 Chilieni sub nr. top 278 cu 2840 mp, nr. top 279/2 cu 930 mp, nr. top 277 cu 2491 mp, nr. top 276 cu 2584 mp, nr. top 275 cu 1562 mp, nr. top 274 cu 180 mp, nr. top 15/1 cu 213 mp, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
Bajcsi Tiberiu                                                                SECRETAR
                                                                               Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină