Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  380/2017

privind încheierea unui Act adițional la Contractul de închiriere nr. 52716/2017 încheiat

între Municipiul Sfântu Gheorghe și Telekom România Communications S.A., BucureștiConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 65.479/2017 al Biroului locativ și Ocuparea domeniului public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 125/2017 privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Sfântu Gheorghe pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Oltului nr. 2, fost clădire „Romtelecom”;
Având în vedere Contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 1446/2017, de notar public Ioana Valmar, cu sediul în municipal București, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Telekom România Communications S.A., cu sediul în municipiul București;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin (9) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Contractului de închiriere nr. 52716/2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Telekom România Communications S.A., cu sediul în Municipiul București, având ca obiect găzduirea și exploatarea echipamentelor necesare furnizării serviciilor de comunicații electronice, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul actului adițional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ și Ocuparea domeniului public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 23 noiembrie 2017.

                           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                        Sztakics Éva-Judit                                                                       Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                        Morar Edith


Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină