Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  377/2017

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate a unei casă de lemn cu teren,

proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Şugaş BăiConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.096/2017 al Direcţiei Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;   
Având în vedere Raportul de evaluare a terenului intravilan situat în Şugaş Băi elaborat de Evaluatorul Autorizat Kuna Adriene privind stabilirea valorii de piaţă a imobilului;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) alin. (9) și art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu oferte în plic sigilat a imobilului, domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Şugaş Băi, identificat în CF nr. 25779 Sfântu Gheorghe, nr. top. 2233/30/1, teren în suprafaţă de 60 mp şi nr. cad. C1, nr, top. 2233/30/1-C1 – casă din lemn cu parter şi mansardă, 2 camere, balcon şi debara.
ART. 2. - (1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei la suma de 10.000 euro, fără TVA, valoare rezultată din Raportul de evaluare, elaborat de Evaluatorul Kuna Adriene, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, plătibil în lei la cursul oficial leu/euro comunicat de B.N.R. la data licitaţiei.
(2) Cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică în faţa notarului public se mandatează Antal Árpád – András, primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Se aprobă Caietul de sarcini, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma de 50 lei.
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţele Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 23 noiembrie 2017

                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                  Sztakics Éva-Judit                                                             Pentru SECRETAR
                                                                                                                                        Morar Edith


Anexa 1

Anexa 2


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină