Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  388/2017

privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală

a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 55.568/2017 al Serviciului juridic şi consiliere pentru cetăţeni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 226/03.10.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 54.549/2017;
Având în vedere HCL nr. 34/2015 a Consiliului Local al comunei Turia, HCL nr. 39/2017 a Consiliului Local al comunei Dobârlău, HCL nr. 35/2017 a Consiliului local al comunei Malnaș, HCL nr. 26/2017 a Consiliului local al comunei Moacșa privind aprobarea aderării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;
Având în vedere HCL nr. 13/2017 a Consiliului local al comunei Hăghig privind retragerea și încetarea calității de membru al Asociației de Dezvoltare intercomunitară ”Aquacov”;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională și Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată;
În conformitate cu prevederile 21 alin (1) şi art. 32 alin (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”;
În baza prevederilor art. 16 alin. (2) lit. h și j din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e și alin. (7) lit. c din Legea din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. (f) şi art. 115 ali. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se acordă mandat special viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, ca în calitate de reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” să voteze pentru:
1. Aprobarea retragerii Comunei Hăghig din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”;
2. Aprobarea aderării Comunei Dobârlău, Comunei Malnaș, Comunei Moacșa și a Comunei Turia la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”.
3. Aprobarea actului adiţional nr. 8/2017 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl Toth-Birtan Csaba.
 

Sfântu Gheorghe, la 23 noiembrie 2017.


                     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                               Sztakics Éva-Judit                                                                                       Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                             Morar Edith
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină