Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR.  99/2007
privind aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal  zonă de locuit “PRELUNGIRE str. PĂDURII” Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere cererea nr. UR. 701 /29.03.2007 a numitului  Bíró László;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR. 666/2007  al Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 93/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 25, 50 şi 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Avizul Unic nr. 331/2007 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1.- Se aprobă ”Planului Urbanistic Zonal  “PRELUNGIREA str. PĂDURII” din municipiul Sfântu Gheorghe, în baza Proiectului nr. 701/2007 elaborat de Biroul Independent de Arhitectură “ELENA BERECZK”, pentru introducerea în intravilan a terenului situat în municipiul Sfîntu Gheorghe, str. Pădurii f.n. înscris în CF nr. 5490   Simeria , sub nr. top. 847/13/a/4-846/4 în suprafaţă totală de 5.000 mp, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

            Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ
Bajcsi Tiberiu                                                   SECRETAR
                                                                  Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină