Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  367/2017

privind încetarea Contractului de parteneriat nr. 25579/05.05.2017, aprobat prin H.C.L. nr. 147/2017

privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe,

Liceul Tehnologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe și Modern House S.R.L., cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe,

pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dualConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60.583/2017 al Biroului pentru Învăţământ și Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 6479/17.10.2017 înaintată de către Liceul Tehnologic ”Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 58.348/17.10.2017;
Având în vedere adresa nr. 43/25.10.2017 înaintată de către Modern House S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 60542/25.10.2017;
Având în vedere H.C.L. nr. 147/2017 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Liceul Tehnologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe și Modern House S.R.L. cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încetarea Contractului de parteneriat nr. 25.579/05.05.2017 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământ dual, aprobat prin H.C.L. nr. 147/2017 privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe și Modern House S.R.L. cu sediul municipiului Sfântu Gheorghe, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, conform clauzelor cuprinse în proiectul acordului de încetare la contractul de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează conducerii Liceului Tehnologic ”Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe, doamnei Sztakics Éva-Judit, viceprimar, Biroului pentru Învăţământ și Cultură, precum şi Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 06 noiembrie 2017.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                    Sztakics Éva-Judit                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină