Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 98/2007
privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a lucrării “Alimentare cu apă potabilă Chilieni şi Coşeni, sate aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 3665/2007 al Compartimentului Patrimoniu, Studii şi Achiziţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabilal Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere H.C.L. nr. 154/2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Alimentare cu apă potabilă Chilieni şi Coşeni, sate aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”;

Având în vedere cap. 70.02 “Servicii şi dezvoltare publică”, art.71.05.01 “Alimentare cu apă potabilă localităţile Chilieni şi Coşeni” din H.C.L. nr. 3/2007 privind aprobarea bugetului local pe anul 2007;

            Având în vedere prevederile Cap. III, Secţiunea a 2-a din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006;

            Având în vedere prevederile art. 4 din H.G. nr. 925/2006 pentru aplicarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi art. 125 şi 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

             ART. 1. – Se aprobă achiziţionarea prin aplicarea procedurii licitaţiei deschise a lucrării „Alimentare cu apă potabilă Chilieni şi Coşeni, sate aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.”

ART. 2. – (1) Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru achiziţia publică a lucrării “Alimentare cu apă potabilă Chilieni şi Coşeni, sate aparţinătoare municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

(2) Criteriul în bază căruia se atribuie contractul de achiziţie publică este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

            

ART. 3. – Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor depuse, în următoarea componenţă nominală :

            Preşedinte: - Dl. Czimbalmos Kozma Csaba, viceprimar;

            Membrii:  - Dl. Sándor József, consilier în cadrul Compartimentului Patrimoniu, Studii, Achiziţii.

                              - Dl. Györfi László, subinginer în cadrul Oficiul de Dezvoltare, Investiţii;

                              - D-na Bodola Mirabella, inspector;

                              - Dl. Rápolti István, consilier local;

Membru supleant:

     -  Dl. Kalamár György - Tibor, consilier local.

ART. 4. - Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma de 200 lei şi a garanţiei de participare la suma de 15.000 lei.

ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia constituită prin art. 3, Biroul Gospodărie Comunală, Compartimentul Patrimoniu, Studii şi Achiziţii şi Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007.

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
  Bajcsi Tiberiu                                                               SECRETAR
                                                                               Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină