Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  361/2017

privind aprobarea constituirii unui drept de trecere pentru utilităţi asupra terenului situat

în str. Ciucului nr. 176, în favoarea Fundaţiei Mens SanaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60.474/2017 al Directiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 385/07.08.2017 emis de Direcția de Urbansim din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
Având în vedere adresa nr. 60391/25.10.2017 a Fundaţiei Mens Sana, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, județul Harghita;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură regională și dezvoltare, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 621 din Cod Civil, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 27 alin. (2) din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare si de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 123/2012 privind Legea energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) Se aprobă dreptul de trecere pentru utilităţi prin terenul identificat în CF 39153 Sfântu Gheorghe, nr.cad. 39153 în favoarea Fundaţiei Mens Sana, în condiţiile prezentate în proiectul Convenţiei, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Cu semnarea convenţiei se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 octombrie 2017.

                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                        Székely Kincsö                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină