Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  354/2017

privind aprobarea achitării cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe
la Asociaţia „GAL SEPSI” pe anului 2017Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60.286/2017 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 60.281/24.10.2017 a Asociaţiei „GAL SEPSI” şi Hotărârea nr. 1/20.10.2017 a Adunării Generale a Asociaţilor a Asociaţiei “GAL SEPSI;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 18 lit. b din Statutul Asociaţiei “GAL SEPSI” cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă achitarea cotizaţiei pe anul 2017 a asociatului Municipiul Sfântu Gheorghe la Asociaţia „GAL SEPSI”, în sumă de 95.000 lei.
ART. 2. – Cotizaţia stabilită la art. 1 va fi utilizată de Asociaţia „GAL SEPSI” potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 1/20.10.2017.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 octombrie 2017.

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                         Székely Kincsö                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină