Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 97/2007
privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice a lucrării „Construire Grădiniţă cu Program Normal ”Cenuşăreasa” şi Grădiniţa cu Program Prelungit „Pinocchio”, str. Lalelei Sfântu Gheorghe şi a Documentaţiei de atribuire pentru achiziţia publică a „Lucrării de construire grădiniţă”

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate Nr. IN 3351/2007 al Oficiului de Dezvoltare Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere cap. 65.02. “Învăţământ”, art. 71.01.01 “Construcţii” din H.C.L. nr. 99/2007 privind modificarea bugetului local pe anul 2007;

Având în vedere prevederile Cap. III, Secţiunea a 2-a din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d, respectiv art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă Documentaţia tehnico-economică a lucrării „Construire Grădiniţă cu Program Normal „Cenuşăreasa” şi Grădiniţă cu Program Prelungit „Pinocchio”, str. Lalelei Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii indicatori tehnico-economici:

                                                                                                                        Valoare-lei

Valoarea totală a investiţiei (fără TVA):                                                 3.116.053,92 lei

din care C+M:                                                                                                  3.020.717,80 lei

Durata de realizare a investiţiei:                                                              24 luni

Capacităţi:

Ø     Clădire P+1E

Ø     Număr maxim de copii:                         280

Ø     Număr cadre didactice:               21

Ø     Număr personal administrativ:       5

Ø     Număr grupe:                               8 - Grădiniţa „Pinocchio”

Ø     Număr grupe:                               6 - Grădiniţa „Cenuşăreasa”

Ø     Bucătărie şi sala de mese pentru 280+160 persoane

Ø     Sala sport şi sala multifuncţională

Ø     Spaţii exterioare amenajate destinate activităţilor în aer liber şi recreaţie.


ART. 2. – Se aprobă achiziţionarea prin aplicarea procedurii licitaţiei deschise a lucrării

„Construire Grădiniţă cu Program Normal „Cenuşăreasa” şi Grădiniţă cu Program Prelungit „Pinocchio”.

ART. 3. – Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru achiziţia publică „Lucrări de construire grădiniţă”, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 4. – Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor depuse, în următoarea componenţă nominală :

            Preşedinte: D-na Sztakics Éva-Judit, viceprimar;

            Membrii: - D-na Keresztély Irma, consilier local;

                           - Dl. Györfi László, subinginer în cadrul Oficiului de Dezvoltare, Investiţii;

                             - D-na Bodola Mirabella, inspector;

                             - Dl. Sándor József, consilier în cadrul Compartimentului Patrimoniu, Studii, Achiziţii

            Membru supleant: - Dl. László Csaba, referent în cadrul Biroului de Gospodărire Comunală;

ART. 5. - Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma de 200 lei şi a garanţiei de participare la suma de 30.000 lei.

ART. 6. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia constituită prin art. 3, Compartimentul Patrimoniu, Studii şi Achiziţii şi Compartimentul Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMENAZĂ
Bajcsi Tibor                                                              SECRETAR
                                                                          Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină