Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  349/2017

privind aprobarea constituirii unui drept de trecere pentru utilităţi asupra unor terenuri

situate în Bld. Gen. Grigore Bălan, în favoarea COMPACT SRL Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 58.896/2017 al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 55492/06.10.2017 al Compact SRL, cu sediul în municipiul Sfântu Gheogrhe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 621 din Cod Civil, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c, şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe şi dreptul de administrare a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, asupra terenurilor identificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - (1) Se aprobă dreptul de trecere pentru utilităţi prin terenurile identificate în art. 1 în favoarea COMPACT SRL Sfântu Gheorghe, în condiţiile prezentate în proiectul Convenţiei, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Cu semnarea convenţiei se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 3. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 octombrie 2017.

                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                    Székely Kincsö                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină