Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  343/2017

privind actualizarea devizului general aprobat prin H.C.L. nr. 132/2015 privind aprobarea Documentatiei

de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. Laszlo Ferenc”,

cu modificările și competările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:    
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 57.655/16.10.2017 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART.1. - Se aprobă actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 132/2015 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. Laszlo Ferenc”, cu modificările și competările ulterioare, cu următoarele valori:

Finanţare Valoare totală cu TVA din care C+M cu TVA
De la bugetul de stat 502.087 459.366
De la bugetul local 554.476   457.885
Total    1.056.563 917.251

ART. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 63/2017 pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 132/2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare al lucrărilor de intervenţii „Modernizare strada László Ferenc”, se abrogă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Gospodărire Comunală precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 17 octombrie 2017.

                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                     Székely Kincsö                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină