Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna               
HOTĂRÂREA NR.  7/2009

privind iniţierea declanşării procedurii de clasare ca monument istoric al imobilului situat în Piaţa Libertăţii, nr. 1 din Municipiul Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului  Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2769/2009 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, al Comisiei pentru Învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 13 pct. 2 lit. b din Ordinul  nr. 2260/2008 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice; 
Având în vedere poziţiile 373, 374, 376 şi 377 din  Anexa nr. 2 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 975/2002;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă iniţierea declanşării procedurii de clasare ca monument istoric al  imobilului  domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Piaţa Libertăţii nr. 1 din Municipiul Sfântu Gheorghe, având destinaţia de teatru, evidenţiat în Cf colectivă nr. 23317, nr. 23317-C1 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 216/2 casă de piatră cu etaj şi curte în suprafaţă de 3240 mp.
ART. 2. - Prezenta constituie propunerea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe referitoare la declanşarea procedurii de clasare a bunului de către D.C.C.P.C.N. a judeţului Covasna;
ART. 3. - Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administratorului public al  Municipiului Sfântu Gheorghe.
     
Sfântu Gheorghe, la 29 ianuarie 2009     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
       Ivan Niculae-Gheorghe                                                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár TündeAnexa nr. 1 la H.C.L.M. nr. 7/2009<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină