Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  370/2017

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare

a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a

activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe, și transmiterea fără plată a 2 patinoare mobile
în proprietea privată a orașelor Covasna și Baraolt

 


Consliliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate comun nr. 60754/26.10.2017 al Direcţiei Patrimoniu şi Direcției Tehnice şi Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe care fundamentează necesitatea aplicării procedurii de urgență, prin faptul că ne aflăm în pragul sezonului de iarnă 2017-2018, fapt care presează realizarea cât mai urgentă a transmiterii patinoarelor către cele 2 UAT-uri, iar modificarea tarifelor practicate de Rekreatív S.A. la Sala de sport multifuncţională cu 3000 locuri afectează în mod pozitiv veniturile societății.
Având în vedere Referatul de disponibilizare bunuri nr. 52.790/26.09.2017 al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare, şi ale Hotărârii a Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G nr.71/2002;
Având în vedere adresa nr. 53.259/27.09.2017 înaintată de Primăria Oraşului Covasna;
Având în vedere adresa nr. 56.725/11.10.2017 înaintată de Primăria Oraşului Baraolt;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a, c și d, alin. (3) lit. c și alin. (6) lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

 

HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă preluarea din concesiunea SEPSI REKREATÍV S.A. în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a bunurilor proprietate privată identificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe conform proiectului Actului adiţional nr. 4/2017, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se împuterniceste Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe să semneze Actul adiţional nr. 4/2017 la  Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 4. - Se aprobă transmiterea fără plată a bunului mobil - patinoar mobil artificial - cu nr. inventar 73586, din proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată a Orașului Covasna și în administrarea Consiliului Local al Orașului Covasna, conform Procesului verbal de predare-primire, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă transmiterea fără plată a bunului mobil - patinoar mobil artificial - cu nr. inventar 73571, din proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată a Orașului Baraolt și în administrarea Consiliului Local al Orașului Baraolt, conform Procesului verbal de predare-primire, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcția Patrimoniu, Direcția Economică, Direcţia Tehnică şi monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Consiliul de administrație al Sepsi Rekreatív S.A.

Sfântu Gheorghe, la 09 noiembrie 2017.

                                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                                             Sztakics Éva-Judit                                                                    SECRETAR
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină