Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  336/2017

pentru aprobarea Devizului General actualizat, aprobat prin H.C.L. nr. 199/2010 privind aprobarea

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii

„Modernizare strada Kós Károly”, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere H.C.L. nr. 199/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Kós Károly”, cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere observaţiile şi instrucţiunile MDRAP, în legătură cu încheierea contractelor de finanţare dintre UAT şi MDRAPFE pentru obiectivele aprobate la finanţare PNDL 2017-2020, privind încadrarea în standardele de cost conform Hotărârii de Guvern nr. 363/2010, şi în vederea preluării la bugetul local a cheltuielilor neeligubile la bugetul de stat;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 56278/10.10.2017 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de beneficiar, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei, la cursul BNR din data de 02.06.2016, 1 Euro = 4,5216 lei

 

 

Finanţare

 

Valoare totală

Din care C+M

Valoare totală

Din care C+M 

Lei

 cu TVA

EURO

 cu TVA

Lei

 cu TVA 

EURO

cu TVA

Lei

 fără TVA

EURO fără TVA

Lei

 fără TVA

EURO

fără TVA 

Bugetul de stat

5.818.164,72

1.288.869,55

5.459.112,65

1.207.340,91

4.897.271,07

1.083.083,66

4.587.489,62

1.014.572,19

Bugetul local

1.221.787,86

270.211,40

853.764,54

188.819,12

1.027.191,48

227.174,34

717.449,19

158.671,53

TOTAL

7.039.952,58

1.559.080,95

6.312.877,19

1.396.160,03

5.924.462,55

1.310.258,00

5.574.938,81

1.173.243,72

ART. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 282/2017 pentru actualizarea Devizului general aprobat prin HCL nr. 199/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare, se revocă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 11 octombrie 2017

                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                        Székely Kincsö                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó


  Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină